Studia doktoranckie

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia

 

Na studia trzeciego stopnia mogą być przyjmowani studenci, którzy legitymują się:

1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2. dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanym w Polsce.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu w tym państwie jest zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.