Studia drugiego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani studenci, którzy legitymują się:

1. zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2. dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskanym w Polsce.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu w tym państwie zastąpiona jest zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie