wymagane dokumenty

CUDZOZIEMCY Z POLSKIM DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Oprócz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia pierwszego stopnia (oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej), kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo:

1. Kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce (oryginał do wglądu).

2. Suplement do dyplomu ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wyciąg z indeksu zatwierdzony przez macierzysta szkołę wyższą.

3. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów.

 

CUDZOZIEMCY Z ZAGRANICZNYM DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW

Oprócz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia pierwszego stopnia (oprócz świadectwa ukończenia szkoły średniej), kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo:

1. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą (oryginał do wglądu), zalegalizowanym lub opatrzonym apostille, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

2. Suplement do dyplomu bądź wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię macierzystą.

3. Tłumaczenie dokumentów określonych w pkt. 1-2 sporządzony przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Sprawdź na jakiej podstawie Twój dyplom uzyskany za granicą może zostać uznany za równoważny z polskim dyplomem.

 

DOKUMENTY DODATKOWE

1. Zgoda właściwych dziekanów na podjęcia drugiego kierunku w formie decyzji (w przypadku kandydatów studiujących jednocześnie na innym kierunku bądź w inne uczelni).

2. Zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego.

3. Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim.

4. Uczelnia może zażądać przedstawienia opinii ogólnej o zagranicznym dyplomie wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.