Studia pierwszego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się:

1. wydanym w RP świadectwem dojrzałości albo świadectwem i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotach, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,

2. świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

3. świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w RP uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

4. świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w RP.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 październik a 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

 Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokumentu dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.