wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA

 

CUDZOZIEMCY Z POLSKIM ŚWIADECTWEM DOJRZAŁOŚCI

1. Ankieta osobowa - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z własnoręcznym podpisem kandydata (rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji).

2. Kopia świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce (oryginał do wglądu).

3. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, wg obowiązującego wzoru Ministerstwa Zdrowia - skierowanie na badania do pobrania na odpowiednim wydziale.

4. Potwierdzona przez ZUT: kopia wizy, paszportu, w przypadku obywateli UE kopia dowodu tożsamości (ID) kopia karty pobytu wraz z decyzją udzielenia zezwolenia na pobyt na terenie Polski kopia Karty Polaka.

5. Dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane imieniem i nazwiskiem).

6. Potwierdzona przez ZUT kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - w przypadku cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach innych niż obywatele polscy.

7. Oświadczenie gotowości podjęcia studiów.

8. Oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

CUDZOZIEMCY Z ZAGRANICZNYM ŚWIADECTWEM UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

1. Ankieta osobowa - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z własnoręcznym podpisem kandydata (rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji).

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wzglądu), zalegalizowane lub opatrzone apostille, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.

3. Oryginał tłumaczenia świadectwa na język polski sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych.

4. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia, wg obowiązującego wzoru Ministerstwa Zdrowia - skierowanie do pobrania na odpowiednim wydziale.

5. Potwierdzona przez ZUT: kopia wizy kopia paszportu w przypadku obywateli UE kopia dowodu tożsamości (ID) kopia karty pobytu wraz kopią decyzji udzielenia zezwolenia na pobyt na terenie Polski kopia Karty Polaka.

6. Potwierdzenie znajomości języka polskiego - więcej informacji tutaj.

7. Dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane imieniem i nazwiskiem).

8. Potwierdzona przez ZUT kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub kopia Europejskiej Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego - w przypadku cudzoziemców podejmujących kształcenie na zasadach innych niż obywatele polscy.

9. Oświadczenie gotowości podjęcia studiów.

10. Oryginał dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

DOKUMENTY DODATKOWE

1. W przypadku kandydatów studiujących jednocześnie na innym kierunku bądź w innej uczelni - pisemna zgoda dziekana wydziału kierunku podstawowego na podjęcie drugiego kierunku.

2. Zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego.

3. Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim.