Język polski

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do posiadania potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie min. B2.

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeśli spełnią jeden z poniższych warunków:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kurs trwa 9 miesięcy i organizowany jest m.in. w następujących uczelniach:

Kraków - Politechnika Krakowski, Uniwersytet Jagielloński

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Łódź - Uniwersytet Łódzki

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

Katowice- Uniwersytet Śląski

Wrocław - Politechnika Wrocławska

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (certyfikatpolski.pl), 

c) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Dla kandydatów bez potwierdzonej znajomości języka polskiego ZUT w Szczecinie organizuje bezpłatne egzaminy w poniższych terminach:

 

2018:

LISTOPAD - 29.11.2018

GRUDZIEŃ - 12.12.2018

2019:

STYCZEŃ - 09.01.2019, 23.01.2019

LUTY - 05.02.2019, 12.02.2019, 27.02.2019

CZERWIEC - 05.06.2019, 12.06.2019, 19.06.2019

LIPIEC - 03.07.2019, 10.07.2019, 17.07.2019

WRZESIEŃ - 05.09.2019, 12.09.2019, 19.09.2019

 

Godziny egzaminów będą ustalane indywidualnie. Wszystkie osoby zainteresowane podejściem do egzaminu w wybranym terminie powinny przesłać stosowne zgłoszenie minimum z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: admission@zut.edu.pl