Język polski

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do posiadania potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie min. B2.

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeśli spełnią jeden z poniższych warunków:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kurs trwa 9 miesięcy i organizowany jest m.in. w następujących uczelniach:

Kraków - Politechnika Krakowski, Uniwersytet Jagielloński

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Łódź - Uniwersytet Łódzki

Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski

Katowice- Uniwersytet Śląski

Wrocław - Politechnika Wrocławska

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (certyfikatpolski.pl), 

c) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Dla kandydatów bez potwierdzonej znajomości języka polskiego ZUT w Szczecinie organizuje bezpłatne egzaminy w poniższych terminach:

 

CZERWIEC 2018 - 25.06.2018, 29.06.2018

LIPIEC 2018 - 05.07.2018, 16.07.2018, 23.07.2018

WRZESIEŃ 2018 - 06.09.2018, 13.09.2018

 

Godziny egzaminów będą ustalane indywidualnie. Wszystkie osoby zainteresowane podejściem do egzaminu w wybranym terminie powinny przesłać stosowne zgłoszenie minimum z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: admission@zut.edu.pl