Zasady podejmowania i odbywania studiów

Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

  1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  2. na zasadach określonych w art. 43 ust 3 i 4, tj.:

jako:

  1. stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) - stypendia te przyznawane są na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Kandydaci na stypendystów strony polskiej zgłaszani są zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą. Osoby pochodzenia polskiego, ubiegający się o stypendia strony polskiej zgłaszają się do polskiej placówki konsularnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania,
  2. na zasadach odpłatności bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez rząd polski, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych,
  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę - stypendia te przyznawane są cudzoziemcom podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umowy międzynarodowej, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą,
  4. jako stypendyści uczelni.