pierwsze dni na studiach

Dziekanat wydziału macierzystego

Dziekanat jest jednostką prowadzącą sprawy studentów na danym wydziale. Zaraz po przyjeździe do Szczecina jest to pierwsze miejsce, do którego należy się udać w celu uzyskania m.in. legitymacji studenckiej oraz dostępu do elektronicznego systemu e-dziekanat. W trakcie pierwszych odwiedzin w dziekanacie student powinien przedstawić aktualny dokument uprawniający do legalnego pobytu w Polsce (wiza, karta pobytu).

Organizacja roku akademickiego

Rok akademickie składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się 1 października. Przed rozpoczęciem zajęć Uczelnia organizuje oficjalną inaugurację, na którą zaproszeni są wszyscy studenci. Harmonogram roku akademickiego, rozkład zajęć, dni wolne dostępne są na stronie internetowej wydziału.

Regulamin studiów

Jest to wewnętrzny akt prawny regulujący kwestie akademickie, odbywania studiów, egzaminów i zaliczeń, praw i obowiązków studentów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy nagród i wyróżnień. Każdy student ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu, który udostępniany jest na stronie internetowej Uczelni.