Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Kandydaci zagraniczni składają dokumenty elektronicznie w systemie Internetowa Rejestracja Kandydatów.

 

Oryginały dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023:

  • osobiście w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, parter pokój 15, w dni robocze w godz. 8.00-14.00

 

Wytyczne sanitarne dotyczące osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

1. Z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności, tj:

a. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni po wejściu do budynku;

b. Obowiązkowa rejestracja na portierni;

2. W pokoju mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (kandydat + opiekun prawny).

3. Kandydaci obsługiwaniu są indywidualnie. Jeśli wchodząc do pokoju zobaczysz, że obsługiwana jest już inna osoba, zaczekaj na swoją kolej przed wejściem.

 

• korespondencyjnie na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin (Polska)

z dopiskiem „Rekrutacja”