Studia pierwszego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 1. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia będą wyniki uzyskane na:

  • świadectwie maturalnym lub dojrzałości uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

 2. W przypadku świadectw , które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo). NIE DOTYCZY: świadectwa wydane na Ukrainie i Białorusi.
 3. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości, lub
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 5. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – sprawdzianu umiejętności plastycznych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych; uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia sprawdzianów nie później niż na miesiąc przed terminem ich przeprowadzenia.
 6. Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach:

  • architektura - obejmuje trzy zadania rysunkowe wykonane przez kandydata,
  • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - obejmuje trzy zadania rysunkowe wykonane przez kandydata.

 7. O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwa uzyskanego za granicą. W przypadku negatywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, kandydat nie uczestniczy w dalszym procesie rekrutacji i otrzymuje decyzję odmowną przyjęcia na studia.
 8. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 9. O przyjęciu na studia decyduje wynik pisemnego egzaminu, określony na podstawie pkt 1, oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego nie później niż na miesiąc przed jego przeprowadzeniem.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 październik a 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokumentu dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji zagranicznych dokumentów dostępne są w zakładce: Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu