wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA

Kandydat zagraniczny zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

 1. ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK);
 2. oświadczenie gotowości podjęcia studiów na wybranym kierunku (wydruk z IRK);
 3. kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej - zalegalizowane lub opatrzone apostille;
 4. kserokopię tłumaczenia świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym;
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia;
 7. aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy wgrać w systemie rekrutacyjnym;
 8. kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2, w którym będą prowadzone studia.

 Kandydaci posiadający nr PESEL proszeni są o dołączenie kopii potwierdzenia nadania numeru do dokumentów rekrutacyjnych.

 

Kandydatów na studia na rok akademicki 2022/23 obywatelstwa ukraińskiego, którzy są objęci zapisami specustawy a dnia 12 marca 2022r. obowiązują powyższe wymagania z poniżej możliwymi rozwiązaniami (kandydaci, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022r.):

Uczelnia będzie akceptowała przesłane elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia świadectwa ukończenia szkoły średniej z zastrzeżeniem, że w terminie do 30 września 2023r. kandydat przedstawi oryginały dokumentu do wglądu, pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu na studia.

W przypadku braku możliwości przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej kandydat na studia pierwszego stopnia  zobowiązuje się przedstawić w terminie do 30 wrześnie 2023 potwierdzenie uzyskanego wykształcenia w drodze decyzji administracyjnej właściwego Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 93a Ustawy o systemie oświaty.

Informacja o możliwych zmianach dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego dostępne są w zakładce-> Język polski.

 

 Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych powyżej, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

 • do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,
 • do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

Ankieta osobowa oraz oświadczenie gotowości podjęcia studiów będą możliwe do pobrania z IRK od momentu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wskazanego z w systemie IRK.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do odbywania studiów stacjonarnych bez odpłatności powinni ten dokument również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Kandydaci niepełnoletni (osoby, które w momencie rekrutacji nie mają ukończonego 18. roku życia) mogą złożyć dokumenty za pośrednictwem opiekuna prawnego (rodzica).

Kandydaci, którzy zdali Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) / Ukraina, zobowiązani są do przedstawienia tego dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski oraz apostille wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli oceny zostały wprowadzone do systemu rekrutacyjnego na poziomie rozszerzonym.

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości lub
 • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.