Studia drugiego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia będzie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

  • wydany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668),
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

2. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu w tym państwie zastąpiona jest zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie

Więcej informacji dotyczących legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu znajdują się na stronie:  Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu