wymagane dokumenty

Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

1) ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),

2) w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów: inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej) oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  • indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu,

3) w przypadku dyplomu wydanego za granicą: kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen (oryginał do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

4) apostille lub legalizacja konsularna dokumentów wymienionych w pkt. 3;

5) tłumaczenie na język polski dyplomu, o którym mowa w ust. 3, jeśli sporządzony jest w języku obcym,

6) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane),

7) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

8) aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,

9) oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),

10) kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

1) do 1 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,

2) do 1 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

Sprawdź na jakiej podstawie Twój dyplom uzyskany za granicą może zostać uznany za uprawniający do kontynuowania kształcenia.

 

DOKUMENTY DODATKOWE

1. Zgoda właściwych dziekanów na podjęcia drugiego kierunku w formie decyzji (w przypadku kandydatów studiujących jednocześnie na innym kierunku bądź w inne uczelni).

2. Zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego.

3. Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim.

4. Uczelnia może zażądać przedstawienia opinii ogólnej o zagranicznym dyplomie wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.