wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA


Cudzoziemiec zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

1) ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),

2) kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej (oryginały dokumentów do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

3) tłumaczenie świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym,

4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane),

5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej),

6) aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,

7) oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),

8) kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będą prowadzone studia (oryginał dokumentu do wglądu Działu Mobilności Międzynarodowej).

 

 

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych powyżej, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

1) do 1 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,

2) do 1 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.