Studia pierwszego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

1) Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia będą wyniki uzyskane na:

  • świadectwie maturalnym lub dojrzałości uzyskanym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadectwie lub innym dokumencie lub dyplomie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwie lub innym dokumencie wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia.

2) W przypadku świadectw , które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo). NIE DOTYCZY: świadectwa wydane na Ukrainie i Białorusi.

3) Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 październik a 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokumentu dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji zagranicznych dokumentów dostępne są w zakładce: Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu