Język obcy

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

1. Dyplomy ukończenia:

1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej;

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;

3) KSAR

2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego — uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.

3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.

4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości — uznaje się język wykładowy.

5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).

6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki. Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) w Ministerstwie Obrony Narodowej — poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

9. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym .

10. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

11. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) — Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europę (ALTE) — poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:

a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

b) Diplóme d'Etude en Langue Francaise (DELF) (B2), Diplóme Approfondi de Langue Francaise (DALF) (C1), Diplóme Approfondi de Langue Francaise (DALF) (C2); Test de Connaissance du Francais (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplóme de Langue Francaise (DL) (B2), Diplóme Superieur Langue et Culture Francaises (DSLCF), Diplóme Superieur d'Etudes Francaises Modernes (DS) (C1), Diplóme de Hautes Etudes Francaises (DHEF) (C2),

c) Test Deutsch ais Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprufung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprufung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),

d) Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),

e) Los Diplomas de Espańol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espańol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espańol Nivel C2 (Superior),

f) Diploma Intermedio de Portugues Lfngua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avancado de Portugues Lfngua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitario de Portugues Lfngua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands ais Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) — Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1 (/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands ais Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h) Pr0ve i Dansk 3 (B2), Studiepr0ven (CD,

i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);

2) certyfikaty następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) —w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt wwersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt; Test de Francais International (TFI) — co najmniej 605 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modem Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Óualifications Institute — w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) — poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) — Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) — Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments — w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board — w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Tourism Level 2 — poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”,

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia — w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) — w szczególności certyfikaty: Diplóme de Francais des Affaires 1er degre (DFA 1) (B2), Diplóme de Francais Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplóme de Francais des Daffaires 2eme degre (DFA 2) (C1), Diplóme de Francais Professionnel (DFP) Affaires C1,

h) Goethe-lnstitut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) — w szczególności certyfikaty: Prufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),

i) Kultusministerkonferenz (KMK) — w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Lander —KMK(B2/C1),

j) Osterreich Institut, Prufungszentren des Ósterreichischen Sprachdiploms fur Deutsch (ÓSD) —w szczególności certyfikaty: Ósterreichisches Sprachdiplom fur Deutsch ais Fremdsprache (ÓSD) — B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),

I) Societa Dante Alighieri — w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,

m) Universita degli Studi Roma Tre — w szczególności certyfikaty: lnt.lt (B2), IT (C2),

n) Universita per Stranieri di Siena — w szczególności certyfikaty: Certificazione d'ltaliano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'ltaliano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'ltaliano come Lingua Straniera CILS Ouattro C2,

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,

q) Univerzita Karlova v Praze,

r) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Filozoficka fakulta Studia Academica Slovaca — centrum pre slovenćinu ako cudzfjazyk,

s) Univerzita Komenskeho v Bratislave; Centrum d'alśieho vzdelavania; Ustav jazykovej a odbornej prfpravy zahranićnych śtudentov,

t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH —w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English — advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes — advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Superieur de Francais (B2), telc Francais B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fur den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espańol para Relaciones Profesionales (B2), telc Espańol B2; Certificato Superiore d'ltaliano (B2), telc Italiano B2; telc PycCKMM fBblK B2.

12. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) — poziom HSK (Advance).

13. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate — poziom 1 (Advance).