Opłata rekrutacyjna

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

w rekrutacji na rok akademickim 2019/2020

 

STUDIA I i II STOPNIA

150 zł - studia stacjonarne I stopnia na kierunki artystyczne: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

85 zł - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na pozostałe kierunki

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę wymienioną wyżej w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie 3 kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wygenerowany w Internetowym Systemie Rekrutacji).  

Dane do przelewów zagranicznych:

Numer rachunku bankowego (IBAN): PL+26 cyfr indywidualnego rachunku bankowego

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT: WBKPPLPP

 

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

1. nieuruchomienia wybranego kierunku studiów,

2. w wysokości wyższej niż określono,

3. udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.