na podstawie decyzji rektora

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe na podstawie decyzji rektora ZUT na jednej z poniższych zasad:

  1. odpłatności
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  3. jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę
  4. jako stypendyści uczelni.

 

Zasadą jest, że cudzoziemcy przyjmowani są na studia w ZUT na zasadach odpłatności.

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobyt z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.