na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie cudzoziemcy:

  1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
  2. posiadający status uchodźcy nadany w rzeczypospolitej Polskiej
  3. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  5. którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  6. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 okt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)
  7. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  8. obywatele państwa członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mogą podejmować kształcenie cudzoziemcy:

  1. posiadacze ważnej Karty Polaka
  2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzi posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

 

W powyższych przypadkach wybór należy do kandydata spełniającego jeden z powyższych warunków.

 

W tym celu wraz z dokumentami wymaganymi w rekrutacji na studia należy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze zasad podejmowania i odbywania studiów. Cudzoziemcom, o których mowa w pkt. 2 podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.