ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z przepisami krajowymi cudzoziemcy mogą być przyjmowani na:

  1. studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskiej,
  2. studia podyplomowe,
  3. staże habilitacyjne,
  4. staże naukowe, artystyczne lub szkolenia specjalizacyjne i medyczne staże podyplomowe,
  5. kursy dokształcające, w tym kursy języka polskiego oraz roczne kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 . Nr 190, poz. 1406 z późn.zm.)

WAŻNE!!! Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe wyłącznie na zasadach obywateli polskich, w procedurze rekrutacyjnej traktowani są jak obywatele polscy.