ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z przepisami krajowymi cudzoziemcy mogą być przyjmowani na:

  1. stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskiej,
  2. stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie,
  3. studia podyplomowe,
  4. szkolenia w formie staży, kursów języka polskiego lub kursów przygotowawczych do podjęcia kształcenia w języku polskim, kursów dokształcających.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2018, poz. 1125) - DOKUMENT STRACIŁ MOC PRAWNĄ Z DNIEM WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

WAŻNE!!! Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe wyłącznie na zasadach obywateli polskich, w procedurze rekrutacyjnej traktowani są jak obywatele polscy.