dokumenty uprawniające do wstępu na studia II stopnia

Dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe na poziomie pierwszego stopnia uzyskane za granicą uprawniające do podjęcia studiów II stopnia

 

BIAŁORUŚ

  • dyplom Bakaławra (Бакалавр)
  • dyplom o wykształceniu wyższym (Дыплом аб вышэйшай адукацыі)

KAZACHSTAN

  • dyplom Bakaławra (Бакалавр).

ROSJA

  • dyplom Bakaławra (Бакалавр).

UKRAINA

  • dyplom Bakaławra (Бакалавр)

 

Każdy dyplom wydany zagranicą jest weryfikowany pod kątem merytorycznym na etapie rekrutacji na studia.