ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z przepisami krajowymi cudzoziemcy mogą być przyjmowani na:

  1. stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskiej,
  2. kształcenie w szkołach doktorskich,
  3. studia podyplomowe,
  4. kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia cudzoziemca na studia w każdym przypadku wydaje rektor, po uzyskaniu pisemnej opinii wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Dopuszcza się wydanie decyzji warunkowej, z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności (np. uzupełnienia brakujących dokumentów rekrutacyjnych w terminie późniejszym).

 

WAŻNE!!! Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe wyłącznie na zasadach obywateli polskich, w procedurze rekrutacyjnej traktowani są jak obywatele polscy.