zakwaterowanie / zameldowanie

ZAKWATEROWANIE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie umożliwia swoim studentom zakwaterowanie w jednym z domów studenckich. Aktualnie Uczelnia dysponuje 7 akademikami (oferta obejmuje miejsce w pokoju dwu- lub trzyosobowym, pokój współdzielony z innymi studentami). Warunkiem przyznania miejsca w domu studenckim jest złożenie wniosku na dany rok akademicki.

Orientacyjny miesięczny koszt zakwaterowania w akademiku wynosi ok. 390-500 zł w zależności od domu studenckiego i przyznanego pokoju.

Studenci nie posiadający obywatelstwa polskiego mogą skorzystać z zakwaterowania w domu studenckim ZUT na czas odbywania studiów. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na dany rok akademicki (zakwaterowanie od 1 października do 30 czerwca kolejnego roku) na wniosek zainteresowanego.

 

Wnioski na kolejny rok akademicki należy składać w ramach "Akcji akademik" na dany rok akademicki. 

Dział Mobilności Międzynarodowej nie uczestniczy w Akcji akademik i nie przyznaje miejsc w domach studenckich dla studentów lat wyższych (2. rok studiów i wyżej). 

 

Jeśli nie akademik to….

…wynajem mieszkania lub pokoju (tzw. stancji): jest opcją alternatywną dla akademika. Szczeciński rynek nieruchomości jest dosyć bogaty i obejmuje wiele ofert wynajmu skierowanych również do studentów. Miesięczny koszt wynajmu mieszkania jest uzależniony od wielkości lokalu, lokalizacji oraz liczby osób chcących w nim zamieszkać. Wiele dostępnych ofert obejmuje także wynajmem pokoju 1 lub 2-osobowego.

 

Wejdź na stronę:

http://www.mieszkania-studenckie.pl/szczecin/

http://stancje.dlastudenta.pl/

https://www.olx.pl/

 

ZAMELDOWANIE

Zameldowanie w miejscu zamieszkania jest jedną z niezbędnych formalności do załatwienia po przyjeździe do Szczecina. Czynności tej dokonuje się w Urzędzie Miasta Szczecina w okresie:

• najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu – w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw,

• najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do miejsca stałego pobytu, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:

1. wizę lub

2. dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

1. ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz

2. ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Urząd Miasta Szczecina

Biuro Obsługi Interesantów

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin