Język polski

Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

1) certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą ze wskazaniem poziomu oraz liczbie godzin kursu,

2) certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

3) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,

5) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

6)  świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce, w tym świadectwo dojrzałości. 

 

 

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu kandydatowi przysługuje egzamin poprawkowy w ramach terminów dostępnych w roku akademickim 2023/2024.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać przedłożony po terminie składania dokumentów, jednak nie później, niż do 25 września 2023 r. W tym przypadku kandydat składa oświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego, a zaświadczenie o ukończeniu kursu przedkłada w terminie ustalonym z uczelnią.

 

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa powyżej, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez Uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach.