Język polski

Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

1) certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą ze wskazaniem poziomu oraz liczbie godzin kursu,

2) certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

3) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,

5) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

6)  świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce, w tym świadectwo dojrzałości. 

 

Wymagania językowe dla kandydatów na studia na rok akademicki 2022/23 obywatelstwa ukraińskiego, którzy są objęcia zapisami specustawy z dnia 12 marca 2022r.  (kandydaci, którzy przekroczyli granicę polski po 24 lutego 2022r.):

Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat powinien legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Poza dokumentami wymienionymi powyżej uczelnia może zaakceptować również zaświadczenie ukończenia kursu języka polskiego wydane przez szkołę językową w Polsce lub inną organizację zatrudniającą lektorów języka polskiego, potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

Warunkowo akceptowane będą dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym, niż B1, z zastrzeżeniem, że kandydat zobowiązany będzie w terminie do 31 marca 2023 przedstawić dokument potwierdzający osiągnięcie poziomu B2 lub przystąpić do testu językowego organizowanego przez uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach w celu weryfikacji, czy stopień znajomości języka osiągnął poziom B2.

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu kandydatowi przysługuje egzamin poprawkowy w ramach terminów dostępnych w roku akademickim 2022/2023.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać przedłożony po terminie składania dokumentów, jednak nie później, niż do 25 września 2022 r. W tym przypadku kandydat składa oświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego, a zaświadczenie o ukończeniu kursu przedkłada w terminie ustalonym z uczelnią.

 

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa powyżej, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez Uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach.