Język polski

Na kierunki studiów prowadzone w języku polskim, kandydat musi legitymować się dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

1) certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą,

2) certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

3) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,

5) certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

 

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa powyżej, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez Uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach.

TERMINY EGZAMINÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

rok 2019:

28.11.2019, 12.12.2019

rok 2020:

09.01.2020, 23.01.2020, 03.02.2020, 10.02.2020, 26.02.2020, 03.06.2020, 17.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020, 04.09.2020, 11.09.2020, 18.09.2020

Egzaminy są bezpłatne. Godziny egzaminów będą ustalane indywidualnie. Wszystkie osoby zainteresowane podejściem do egzaminu w wybranym terminie powinny przesłać stosowne zgłoszenie minimum z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: admission@zut.edu.pl