ubezpieczenie

Każdy student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas odbywania studiów, które uprawnia do korzystania z opieki medycznej w Polsce.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej powinni legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną w kraju pochodzenia.

 

Ubezpieczenie indywidualne…

…można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub przystąpić do indywidualnego dobrowolnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

Wykupując polisę ubezpieczeniową w towarzystwie ubezpieczeniowym należy dokładnie zapoznać się z zasadami – w wielu przypadkach może obowiązywać zasada „NAJPIERW ZAPŁAĆ – REFUNDACJA PÓŹNIEJ”.

Do dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ może przystąpić osoba studiująca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Aby zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia należy okazać następujące dokumenty:

• Potwierdzenie statusu studenta w polskiej uczelni (np. legitymacja studencka)

• Potwierdzenie miejsca zakwaterowania

• Aktualny dokument tożsamości (paszport + wiza/karta czasowego pobytu)

 

Aktualna podstawa składki dla studentów cudzoziemców wynosi 620,00 zł (dane na rok 2019), natomiast miesięczna stawka na ubezpieczenie wynosi 55,80 zł.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

www.nfz-szczecin.pl

 

Ubezpieczenie przez uczelnię…

…obowiązkowemu zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię podlegają studenci cudzoziemcy przebywający w Polsce i spełniający jeden z poniższych warunków:

• Legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały,

• Legitymujący się ważną Kartą Polaka,

• Uznany za osobę pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji.

 

Zgodnie z wewnętrznym aktem prawnym Uczelni student, który spełnia warunki do zgłoszenia jego osoby do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, pobiera w dziekanacie dokumenty pn. Oświadczenie studenta/uczestnika studiów doktoranckich ZUT zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię oraz Ankietę do Oświadczenia  (format:  pdf, rozmiar:  474 KB)będącą integralną częścią Oświadczenia i zawierającą dane osobowe potrzebne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wypełnieniu tych dokumentów student przedkłada je w dziekanacie. Dziekanat dokonuje sprawdzenia poprawności danych studenta i uczestnika studiów doktoranckich zamieszczonych w Ankiecie oraz potwierdza status studenta, a także podaje datę obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego powstałego z dniem złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie wcześniejszą jednak niż z dniem rozpoczęcia pierwszego semestru studiów/kształcenia. Po uzyskaniu odpowiednich zapisów dokonanych przez dziekanat, student niezwłocznie przekazuje Oświadczenie studenta/uczestnika studiów doktoranckich ZUT zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię i Ankietę do Oświadczenia do Działu Wynagrodzeń i następnie tam podpisuje dokument zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli student upoważnił ZUT w Oświadczeniu do podpisania w jego imieniu dokumentu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wówczas dziekanat przekazuje jego Oświadczenie i Ankietę do Działu Wynagrodzeń.

Dane kontaktowe:

Dział Wynagrodzeń

Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

IV piętro, pokój 227B