legalizacja pobytu

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE NIE UCZESTNICZY W PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH LEGALIZACJI POBYTU W POLSCE. WSZELKIE PYTANIA W TEJ SPRAWIE NALEŻY KIEROWAĆ DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH KOMPETENCJACH SĄ SPRAWY ZWIĄZANE Z LEGALNYM POBYTEM.

 

LEGALIZACJA POBYTU /wiza lub pobyt czasowy/

WIZA STUDENCKA

Student nieposiadający obywatelstwa polskiego musi legitymować się wizą ważną na czas odbywania studiów, która jest dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski. O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl.

Podstawą uzyskania wizy studenckiej jest przedstawienie w polskiej jednostce konsularnej dokumentów (wydawanych przez Dział Mobilności Międzynarodowej):

 • decyzja przyjęcia na studia
 • zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne
 • potwierdzenie zakwaterowania

 

KARTA CZASOWEGO POBYTU

Karta może zostać wydana cudzoziemcowi zarejestrowanemu jako student w polskiej uczelni. Posiadacze karty czasowego pobytu nie muszą legitymować się wizą pobytową.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozostałych formalności dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży
 • potwierdzenie zakwaterowania
 • potwierdzenie statusu studenta (wydawane przez dziekanat)
 • zaświadczenie o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów stacjonarnych (wydawane przez dziekanat)
 • 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochod
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 • dowód wniesienia opłaty za studia (w przypadku odbywania studiów na zasadach odpłatniości)

 

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłatę należy wnieść w kasie organu podatkowego - Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek bankowy organ:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1 70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP”

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

pokój 92

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

poniedziałek od 8.00 do 16.45

ZALECANA ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINU WIZYTY PRZEZ: HTTP://REZERWACJA.ZUW.SZCZECIN.PL/

tel. 914303728, fax 914225712,

e-mail: wsoim@szczecin.uw.gov.pl