Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

w rekrutacji na rok akademickim 2019/2020

 

STUDIA I i II STOPNIA

150 zł - studia stacjonarne I stopnia na kierunki artystyczne: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

85 zł - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na pozostałe kierunki

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę wymienioną wyżej w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie 3 kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wygenerowany w Internetowym Systemie Rekrutacji).  

 

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

1. nieuruchomienia wybranego kierunku studiów,

2. w wysokości wyższej niż określono,

3. udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.

 

OPŁATY ZA STUDIA

W roku akademickim 2018/2019 wysokość opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wynosi:

  • 2.200 PLN / semestr

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach:

  • architektura i urbanistyka - 3.000 PLN / semestr
  • inżynieria chemiczna i procesowa - 2.600 PLN / semestr

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim:

  • inżynieria materiałowa - 3.700 PLN / semestr

 

Za studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (studia doktoranckie) prowadzone w języku polskim i angielskim opłata wynosi:

  • 2.500 PLN / semestr