Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

ŚWIADECTWA MATURALNE/UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

Zagraniczne świadectwo maturalne/ukończenia szkoły średniej może zostać uznane na podstawie:

  1. umowy międzynarodowej (art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), lub
  2. art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub
  3. decyzją kuratora (art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)

 

Wykaz umów na podstawie, których świadectwo może zostać uznane i uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (format:  pdf, rozmiar:  495 kB) (PDF, 495 KB) 

 

DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Zagraniczny dyplom potwierdzający ukończenie studiów pierwszego stopnia może zostać uznany na podstawie:

  1. art.  326 ust. 1-3 ustawy z Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. umowy międzynarodowej
  3. nostryfikacji
  4. za uprawniający do obiegania się o przyjęcie na studia drugiego.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów  za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. (format:  pdf, rozmiar:  367 kB)

 

W razie wątpliwości czy dany dokument potwierdzający uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, dokumenty można przesłać d wstępnej weryfikacji na adres email: admission@zut.edu.pl