opłata rekrutacyjna

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE w rekrutacji na rok akademickim 2022/2023

STUDIA I i II STOPNIA

150 zł - studia stacjonarne I stopnia na kierunki artystyczne: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

85 zł - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na pozostałe kierunki

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę wymienioną wyżej w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie 3 kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia).

Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wygenerowany w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK).

 

Dane do przelewów zagranicznych:

Numer rachunku bankowego (IBAN): PL+26 cyfr indywidualnego rachunku bankowego

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

Właściciel rachunku: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SWIFT: WBKPPLPP

 

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

1. nieuruchomienia wybranego kierunku studiów,

2. w wysokości wyższej niż określono,

3. udokumentowanej nieobecności kandydata na sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.