zasady odbywania studiów bez odpłatności

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od cudzoziemców:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz 107, 138 i 771), tj:

  1. w celu połączenia się z rodziną,
  2. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:

   1. zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub
   2. zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub
   3. wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   4. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć,

 4. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. posiadaczy certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadaczy ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

 

WAŻNE:

Osoby wskazane wyżej nie są zwolnione z opłat m.in. za powtarzanie przedmiotów i zajęcia nieobjęte programem studiów.

Osobom wymieniony w pkt. 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.