legalizacja pobytu

Wiza: Student nieposiadający obywatelstwa polskiego musi legitymować się wizą ważną na czas odbywania studiów, która jest dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski. O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl.

Podstawą uzyskania wizy studenckiej jest przedstawienie w polskiej jednostce konsularnej dokumentów:

1/ decyzja przyjęcia na studia

2/ zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia.

 

Jeśli nie wiza to…

karta czasowego pobytu: Karta może zostać wydana cudzoziemcowi zarejestrowanemu jako student w polskiej uczelni. Posiadacze karty czasowego pobytu nie muszą legitymować się wizą pobytową.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozostałych formalności dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy:

• Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

• kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,

• potwierdzenie zameldowania,

• 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,

• dowód wniesienia opłaty skarbowej,

• potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu,

• posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin