legalizacja pobytu

LEGALIZACJA POBYTU

Wiza: Student nieposiadający obywatelstwa polskiego musi legitymować się wizą ważną na czas odbywania studiów, która jest dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski. O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl.

Podstawą uzyskania wizy studenckiej jest przedstawienie w polskiej jednostce konsularnej dokumentów:

1/ decyzja przyjęcia na studia

2/ zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia

3/ potwierdzenie zakwaterowania

 

Jeśli nie wiza to…

karta czasowego pobytu: Karta może zostać wydana cudzoziemcowi zarejestrowanemu jako student w polskiej uczelni. Posiadacze karty czasowego pobytu nie muszą legitymować się wizą pobytową.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozostałych formalności dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na naukę:

  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
  • kserokopię wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży,
  • potwierdzenie zameldowania,
  • 4 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
  • potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochod
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dowód wniesienia opłaty za studia (w przypadku odbywania studiów na zasadach odpłatniości)

 

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłatę należy wnieść w kasie organu podatkowego - Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek bankowy organ:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1 70 – 456 Szczecin

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty ”za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy na terytorium RP”

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin