ubezpieczenie

Każdy student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas odbywania studiów, które uprawnia do korzystania z opieki medycznej w Polsce.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej powinni legitymować się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną w kraju pochodzenia.

 

Ubezpieczenie dobrowolne…

…można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub przystąpić do indywidualnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Do dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ może przystąpić osoba studiująca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Aby zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia należy okazać następujące dokumenty:

• Potwierdzenie statusu studenta w polskiej uczelni (np. legitymacja studencka)

• Potwierdzenie miejsca zakwaterowania

• Aktualny dokument tożsamości (paszport + wiza/karta czasowego pobytu)

 

Aktualna podstawa składki dla studentów cudzoziemców wynosi 620,00 zł (dane na rok 2019), natomiast miesięczna stawka na ubezpieczenie wynosi 55,80 zł.

 

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

www.nfz-szczecin.pl

 

Ubezpieczenie przez uczelnię…

…obowiązkowemu zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię podlegają studenci przebywający w Polsce:

• Legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały,

• Legitymujący się ważną Kartą Polaka,

• Uznany za osobę pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji.

 

Wniosek należy złożyć w jednostce uczelni prowadzącej sprawy związane z ubezpieczeniem studentów wraz z kopią dokumentu uprawniającego do o objęcia ubezpieczeniem przez uczelnię.