Studia drugiego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia drugiego stopnia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich):

  • wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej, wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn.zm.),
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

 2. Dyplom uzyskany za granicą umożliwiający wstęp na studia w kraju wydania, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 3. W przypadku świadectw lub dyplomów, które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo).
 4. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości, lub
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 7. Na kierunek architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura oraz architektura i urbanistyka.
 8. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku.
 9. Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia.
 10. Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
 11. W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).
 12. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 13. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 6). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają, podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.
 14. Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 6 i 7 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.
 15. Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 8, oraz sposób ich przeprowadzenia podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem. https://admission.zut.edu.pl/strona-admission/zasady-ogolne/zagraniczne-dokumenty-o-wyksztalceniu.html

   

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 październik a 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokumentu dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji zagranicznych dokumentów dostępne są w zakładce: Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu