KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia składa się z kilku etapów:

etap 1. rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

etap 2. testy kwalifikacyjne

etap 3. egzamin z języka polskiego (dla osób bez potwierdzonej znajomości)

etap 4. po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia złożenie kompletu dokumentów

etap 5. potwierdzenie wyników kwalifikacji (wydawanie dokumentów potwierdzających przyjęcie na studia)

 

1) Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

2) Na kierunek architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura oraz architektura i urbanistyka. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani absolwenci kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo odpowiednio studiów: inżynierskich lub co najmniej 7-semestralnych studiów licencjackich. Absolwenci studiów licencjackich zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów w formie różnic programowych inżynierskich efektów uczenia się odpowiednich dla studiów pierwszego stopnia.

3) W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).

4) Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

5) Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 3). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

6) Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

7) Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 6 oraz sposób ich przeprowadzenia podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem.