wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW II STOPNIA

Kandydat zagraniczny zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

 1. Ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu rekrutacyjnego);
 2. Oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z systemu rekrutacyjnego);
 3. W przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów: inżynierskich, licencjackich lub magisterskich oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  • indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu.

 4. W przypadku dyplomu wydanego za granicą:

  • kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen zalegalizowane lub opatrzone apostille;

 5. Kserokopię tłumaczenia świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym;
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;
 7. Kserokopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (paszport, karta pobytu);
 8. Aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego;
 9. Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2.

 Kandydaci posiadający nr PESEL proszeni są o dołączenie kopii potwierdzenia nadania numeru do dokumentów rekrutacyjnych.

 

Kandydatów na studia na rok akademicki 2022/23 obywatelstwa ukraińskiego, którzy są objęcia zapisami specustawy z dnia 12 marca 2022r. obowiązują powyższe wymagania z możliwymi poniżej rozwiązaniami (kandydaci, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022r.):

Uczelnia będzie akceptowała przesłane elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia dyplomy z zastrzeżeniem, że w terminie do 30 września 2023r. kandydat przedstawi ich oryginały do wglądu, pod rygorem uchylenia decyzji o przyjęciu na studia.

W przypadku braku możliwości przedstawienia oryginału dyplomu kandydat na studia drugiego stopnia zobowiązuje się przedstawić do 30 września 2023r. potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Informacje o możliwych zmianach dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego dostępne są w zakłądce -> Język polski.

 

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych powyżej, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

 • do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,
 • do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

Ankieta osobowa oraz oświadczenie gotowości podjęcia studiów będą możliwe do pobrania od momentu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w systemie rekrutacyjnym oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka, kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do odbywania studiów stacjonarnych bez odpłatności powinni ten dokument również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

 • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości lub
 • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.