Internetowy System Rekrutacji

Internetowy System Rekrutacji (ISR) jest pierwszym i niezbędnym elementem naboru na studia wyższe. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w ISR zgodnie z harmonogramem ogłoszonym dla danej rekrutacji.

W ISR kandydaci uzupełniają informacje dotyczące:

  • danych osobowych ( w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, numer i typ dokumentu tożsamości)
  • dokumentów o wykształceniu (świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomy, etc.) wraz z uzupełnieniem ocen

 

Obowiązkowo należy wypełnić dane oznaczone gwiazdką (*).

 

Informacje o świadectwie szkoły średniej:

1. Dane dotyczące numeru świadectwa i daty wydania można wprowadzić później.

2. W momencie rejestracji w systemie i uzupełniania danych dotyczących wykształcenia kandydat musi zaznaczyć opcję "nowa matura", wybrać dowolną komisję egzaminacyjną, a następnie zastosować przelicznik ocen oraz wprowadzić przedmioty oraz ich oceny wymagane dla danego kierunku.

3. Przedmioty i oceny można uzupełnić później (np. gdy oceny nie są jeszcze znane), w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się w systemie, ale nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Ewentualne błędy i/lub niewypełnione pola obowiązkowe zostaną zaznaczone na czerwono.

 

Ważne: IMIĘ I NAZWISKO należy wpisać w takim brzmieniu jak w paszporcie.

Po zakończonej rejestracji kandydat otrzymuje informację na adres mailowy wskazany w ISR potwierdzający dokonanie rejestracji.

Loginem do konta w ISR dla kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego i nr PESEL jest indywidualnie utworzony numer (fikcyjny, na potrzeby rejestracji) zgodnie z poniższą instrukcją:

Nr PESEL generowany jest dla indywidualnego kandydata cudzoziemca przez Internetowy System Rekrutacji. Numer ten składa się z 12 cyfr zgodnie z poniższym ciągiem:

Rok urodzenia (4 cyfry) + miesiąc urodzenia (2 cyfry) + dzień urodzenia (2 cyfry) + 000 + 1

Przykłady:

1. osoba urodzona 13.03.2001, PESEL: 200103130001

2. osoba urodzona 27.11.1997, PESEL: 199711270001

 

W przypadku pytań proszę o kontakt na adres email: admission@zut.edu.pl