KROK PO KROKU - procedura

1. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia doktoranckie jest rejestracja kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

2. Warunkiem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z poniższą listą:

1/ kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji)

2/ odpis dyplomu ukończenia w Polsce jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub dyplom ukończenia studiów za granicą (uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), zalegalizowany lub opatrzony apostille wraz z suplementem lub wyciągiem z indeksu potwierdzonym przez uczelnię macierzystą wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości,

3/ informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

4/ propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich),

5/ oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości realizowania badań naukowych, przygotowaniu rozprawy doktorskiej i odbywaniu praktyk w instytucie/katedrze/zakładzie oraz oświadczenie opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków opiekuna naukowego,

6/ życiorys

7/ 3 fotografie

8/ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata na podjęcie studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia,

9/ potwierdzoną przez ZUT kopię wizy, kopię paszportu, w przypadku cudzoziemców z UE kopię dowodu tożsamości (ID), kopię karty pobytu wraz z decyzją udzielenia zezwolenia na pobyt na terenie Polski lub kopię Karty Polaka,

10/ potwierdzoną przez ZUT kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

11/ potwierdzenie znajomości języka polskiego - w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim,

12/ potwierdzenie znajomości języka obcego - w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym,

13/ podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim - jeśli dotyczy.