KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia składa się z kilku etapów:

etap 1. rejestracja w internetowym systemie rekrutacji

etap 2. testy kwalifikacyjne

etap 3. egzamin z języka polskiego (dla osób bez potwierdzonej znajomości)

etap 4. złożenie kompletu dokumentów

etap 5. potwierdzenie wyników kwalifikacji

 

1) Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

2) Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

3) Na kierunek: 

  • architektura  będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura i urbanistyka oraz architektura
  • budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku
  • projektowanie architektur wnętrz i otoczenia będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu. projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo.

4) Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Architektury, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

5) Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

6) Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 5). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt 7. Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia.

7) Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 5 i 6 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

8) Zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 7, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. Test lub rozmowa kwalifikacyjna mogą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem technik informatycznych.