wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA


Kandydat zagraniczny zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

1) ankietę osobową – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);

2) kserokopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej - zalegalizowane lub opatrzone apostille;

3) kserokopię tłumaczenia świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym;

4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia;

6) aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

7) oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR);

8) kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2, w którym będą prowadzone studia.

 

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych powyżej, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

  • do 30 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,
  • do 30 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego. 

 

Ankieta osobowa oraz oświadczenie gotowości podjęcia studiów będą możliwe do pobrania od momentu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka powinny ją również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Kandydaci niepełnoletni (osoby, które w momencie rekrutacji nie mają ukończonego 18. roku życia) mogą złożyć dokumenty za pośrednictwem opiekuna prawnego (rodzica).

Kandydaci, którzy zdali Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) / Ukraina, zobowiązani są do przedstawienia tego dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski oraz apostille wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.

 

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.