Studia drugiego stopnia

Zasady szczegółowe – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1) Podstawą przyjęcia kandydata cudzoziemca na studia drugiego stopnia będzie dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich):

  • wydany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie umowy międzynarodowej,
  • wydany za granicą i uznany na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn.zm.),
  • wydany za granicą i uznany w drodze nostryfikacji.

2) Dyplom uzyskany za granicą umożliwiający wstęp na studia w kraju wydania, uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

3) W przypadku świadectw lub dyplomów, które nie mogą zostać uznane za uprawniające do podjęcia dalszego kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że dane świadectwo lub dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez uprawnioną jednostkę (jednostka konsularna, ministerstwo).

4) Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 październik a 1961 r. (DzU z 2005 r. nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Jeżeli państwo, w którym został wydany dokument nie jest stroną ww Konwencji, wtedy legalizacji dokumentu dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. 

Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji zagranicznych dokumentów dostępne są w zakładce: Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu