KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia składa się z kilku etapów:

etap 1. rejestracja w internetowym systemie rekrutacji

etap 2. testy kwalifikacyjne

etap 3. egzamin z języka polskiego (dla osób bez potwierdzonej znajomości)

etap 4. złożenie kompletu dokumentów

etap 5. potwierdzenie wyników kwalifikacji

 

1) Na kierunki studiów prowadzone przez wydziały: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektryczny, Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Techniki Morskiej i Transportu oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.

2) Na kierunek architektura będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich kierunków: architektura oraz architektura i urbanistyka. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek projektowanie architektury wnętrz i otoczenia będą przyjmowani absolwenci kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, budownictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, wzornictwo odpowiednio studiów: inżynierskich lub co najmniej 7-semestralnych studiów licencjackich. Absolwenci studiów licencjackich zobowiązani są do uzupełnienia w trakcie studiów w formie różnic programowych inżynierskich efektów uczenia się odpowiednich dla studiów pierwszego stopnia.

3) W przypadku kandydatów legitymujących się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich) Uczelnia stwierdza nabycie kompetencji inżynierskich lub równoważność uzyskanego tytułu zawodowego z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. poz. 1881).

4) Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

5) Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 3). Wykaz kierunków studiów lub dziedzin, dyscyplin naukowych, których absolwenci osiągnęli porównywalne efekty kształcenia do kierunku studiów, o który się ubiegają podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji.

6) Dla kandydatów – absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów opisanych w pkt 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu lub rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydająca dyplom.

7) Zakres testu lub rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 6 oraz sposób ich przeprowadzenia podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed jego przeprowadzeniem.