KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia składa się z kilku etapów:

etap 1. rejestracja w internetowym systemie rekrutacji

etap 2. sprawdzian umiejętności plastycznych dla kandydatów na kierunki artystyczne / rozmowa kwalifikacyjna na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

etap 3. egzamin z języka polskiego (dla osób bez potwierdzonej znajomości)

etap 4. złożenie kompletu dokumentów

etap 5. potwierdzenie wyników kwalifikacji

 

1) Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest legitymowanie się świadectwem ukończenia szkoły średniej. Więcej informacji dotyczących dokumentów o wykształceniu dostępnych jest tutaj.

2) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – sprawdzianu umiejętności plastycznych, który może być przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych; uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia sprawdzianów nie później niż na miesiąc przed terminem ich przeprowadzenia.

Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach:

a) architektura obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata,

b) projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje 3 zadania rysunkowe wykonane przez kandydata.

O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwa uzyskanego za granicą.

4) Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 dodatkowo przystępują do egzaminu wstępnego sprawdzającego szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny polega na rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej kompetencje kandydata. Rozmowa może odbyć się z wykorzystaniem technologii informatycznych.

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub matury europejskiej, lub świadectwo uzyskane za granicą oraz pozytywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Uczelnia podaje do wiadomości publicznej informacje o terminie, zakresie i sposobie przeprowadzenia egzaminu wstępnego nie później niż na miesiąc przed jego przeprowadzeniem.