wymagane dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PODCZAS REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA

Kandydat zagraniczny zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia jest zobowiązany złożyć niżej wskazane dokumenty w formie papierowej do Działu Mobilności Międzynarodowej:

1) Kwestionariusz osobowy – formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK)

2) Oświadczenie gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK)

3) W przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów: inżynierskich, licencjackich lub magisterskich oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów – w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
  • indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydata nieposiadającego suplementu.

4) W przypadku dyplomu wydanego za granicą:

  • kserokopię dyplomu wraz z suplementem lub wykazem ocen zalegalizowane lub opatrzone apostille;

5) Kserokopię tłumaczenia świadectwa lub dyplomu na język polski, jeśli sporządzony jest w języku obcym;

6) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;

7) Kserokopię dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia (paszport, karta pobytu);

8) Aktualną kolorową fotografię, spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu (podpisana: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy załączyć w ISR;

9) Kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2.

 

Kandydaci posiadający nr PESEL proszeni są o dołączenie kopii potwierdzenia nadania numeru do dokumentów rekrutacyjnych.

 

Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych powyżej, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia do wglądu oryginałów w ustalonym przez Uczelnię terminie, tj.:

  • do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,
  • do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 

Ankieta osobowa oraz oświadczenie gotowości podjęcia studiów będą możliwe do pobrania od momentu wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia na studia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wskazanego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.

Kandydaci posiadający Kartę Polaka powinny ją również załączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu powinny być stosownie zalegalizowane lub opatrzone apostille.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości
  • tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

 

Sprawdź na jakiej podstawie Twój dyplom uzyskany za granicą może zostać uznany za uprawniający do kontynuowania kształcenia.